Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

CO₂-aftrykket i tre boligprojekter

Hvordan ser CO₂-aftrykket fra forskellige boligtypologier ud? Dét spørgsmål stillede vi os selv, da BR18-kravet om LCA-vurderinger i byggeriet trådte i kraft ved årsskiftet. 

CO₂-aftrykket i tre forskellige boligtypologier

CO₂-aftrykket i tre forskellige boligtypologier

CO₂-aftrykket fra forskellige boligtypologier varierer ganske betydeligt. Herunder dykker vi ned i boligprojekterne Engelparken, Elmedraget og Circle House og ser på hvilke parametre, der påvirker CO₂-aftrykket i de tre projekter.

Engelparken

Engelparken

LCA profil
7,8 kg CO₂-ækv./m²/år (LCAByg v.3)

Seniorbofællesskab i Haderslev, bestående af 66 almene familieboliger fordelt på seks punkthuse i fire-fem etager med tilhørende udendørsfællesarealer. Læs mere om Engelparken.

Opført
2023

Engelparken har et relativ lavt CO₂-aftryk. Forklaringen skal findes i såvel bygningsdesign, bygningsdrift og materialevalg. Projektet certificeres til DGNB Guld.

Kompakt design gavner LCA-profilen
Afgørende for et aftryk lavere end lavemissionsklassen (BR18) er, at vi på designniveauet med de kompakte bygningskroppe skærer alle overflødige kvadratmeter væk og fokuserer på at reducere materialer, der hvor det skaber størst gevinst. Det giver ikke alene en høj udnyttelsesgrad, men også et markant lavere ressourceforbrug til materialer.

Tidlig inddragelse af ingeniøren reducerer driftsaftrykket
Brugsfasen er den længste fase i en bygnings livscyklus. Med en robust klimaskærm, energieffektive tekniske installationer og energi fra delvis vedvarende energikilder har vi i Engelparken arbejdet på at opnå et lavt energiforbrug til bygningsdriften. Ved tidlig inddragelse af ingeniørfaglige kompetencer har vi reduceret bygningsdriftens CO₂-aftryk markant, så den udgør mindre end 30% af bygningens samlede CO₂-aftryk.

Ydervæg spiller en væsentlig rolle
Når vi bygger i flere etager, udgør ydervæggen et stort antal kvadratmeter og spiller dermed en væsentlig rolle i CO₂-aftrykket.
For at reducere aftrykket er de fem punkthuse udført med CO₂-reducerede facadeteglsten på ydermurene. Med denne type teglsten frem for en traditionel teglsten reduceres ydervæggens samlede CO₂-udledning med 27%. Det betød en besparelse på ca. ti tons CO₂, så vi gik fra 8,19 til 7,8 kg CO₂-ækv./m2⁄år.

Dæk sætter markant aftryk
I etagebyggeri udgør dækelementer ligeledes en væsentlig del af det samlede CO₂-aftryk pga. de mange kvadratmeter. Engelparkens dækelementer er udført med beton, skumbeton og slidlag. Det interessante er, at vi kunne have reduceret CO₂-udledningen fra dækopbygningen  med 37%, hvis undergulvet var blevet opbygget af fx strøgulv. Det svarer til en besparelse på ca. 17 tons CO₂ (yderligere 0,57 kg CO₂ mindre ækv./m2⁄år ).

Elmedraget

Elmedraget

LCA-profil
11,63 kg CO₂-ækv./m²/år (LCAbyg v.5)

Dobbelthusdesign og tagkonstruktion bidrager til at nedbringe CO₂-aftrykket i boligerne på Elmedraget. Alligevel ligger boligernes LCA-profil kun lige under Klimakravet (BR18) bl.a. pga. aftrykket til bygningsdrift og fundament/terrændæk.

Opført
2018

24 moderne, almene familieboliger i en arkitektonisk nyfortolkning af den klassiske dobbelthusbebyggelse i Eltang nordøst for Kolding. Læs mere om Elmedraget.

Dobbelthusdesign reducerer materialeforbrug
Med dobbelthusdesign opnås besparelser på materialer til fx bærende konstruktioner og facade. Derudover bidrager tagkonstruktionen i træ til at reducere aftrykket.

Bygningsdriften trækker aftrykket op
Elmedraget er opført efter BR15-krav til energirammen, og bygningsdriftens aftryk fylder relativt meget i den samlede udledning, når man ser den i relation til antallet af boliger. Hvis man sammenligner med etagebyggeri, er det en generel udfordring for etplanshuse, at driften fra varme er højere, da der ikke er lejligheder oven over, som isolerer.

Betontagsten fremfor tagpap kan reducere CO₂-udledningen
Dobbelthusenes tagkonstruktioner er udført i træ, hvilket bidrager positivt til den samlede LCA-profil. Anderledes ser det ud med aftrykket fra boligernes tagbeklædning, som består af tagpap, der har en stor indlejret energi og kort levetid. I ovenstående graf vises et besparelsespotentiale på 31% hvis man i stedet havde valgt en tagløsning med betonteglsten og papiruldsisolering. Det svarer til en besparelse på cirka fire tons CO₂ (0,35 kg mindre CO₂-ækv./m2⁄år).

Fundament og terrændæk udgør en stor udledningspost
Fundament og terrændæk udgør en relativt stor udledningspost i den samlede LCA-profil for etplanshuse. Dette skyldes, at materialeforbrug til fundering og terrændæk er relativt stor set ift. byggeriets samlede kvadratmeter. I ovenstående graf vises et besparelsespotentiale på 20%, hvis man i stedet havde valgt CO₂-reduceret beton og hårdisolering med tilsat grafit i terrændækket. Det svarer til en besparelse på cirka to tons CO₂ (0,31 kg CO₂ mindre ækv./m2⁄år).

Circle House

Circle House

LCA-profil
8,12 kg CO₂-ækv./m²/år (LCAbyg v.5.0)

Udviklingen af et nyt byggesystem i betonrammer med et minimum af elementtyper og materialeforbrug forklarer en LCA-profil som næsten rammer Lavemissionsklassen (BR18). LCA er lavet på baggrund af generiske data og bygningsdrift er antaget.

Status
Under udbud

Verdens første almene boligbyggeri bygget efter cirkulære principper, hvor 90% af materialerne i de 60 boliger skal kunne skilles ad og genanvendes uden at tabe nævneværdig værdi. Læs mere om Circle House.

Kompakt design og nyt byggekoncept reducerer CO₂-aftrykket
Circle House er designet med kompakte bygningskroppe for at fjerne overflødige kvadratmeter og reducere materialeforbrug. Byggekonceptet består af et bærende skelet af betonrammer, der reducerer brugen af beton til et minimum. Skelettet eftermonteres med lette trækassetter, der yderst beklædes med en klimaskærm i hhv. træ, sinusplade og skiffer. Etagehuse og rækkehuse udføres med øverste etage i trækassetter, hvilket også er med til at nedbringe det samlede CO₂-aftryk.

Forventning om en lavere LCA-profil med produkt specifik data
LCA-profilen er lavet af BUILD på baggrund af den tidlige designfase, hvor der ikke har været adgang til data på byggeriets tekniske installationer, ligesom materialer er vurderet ud fra generiske data. Vi har derfor lavet en antagelse af driften baseret på den foreløbige tidlige energiramme. Det er desuden vores forventning, at aftrykket for materialernes indlejrede energi vil være lavere, når LCA-vurderingen laves igen med produktspecifikke data.

Genbrug efter 50 år reducerer indlejret CO₂-aftryk
Ovenstående graf viser det store potentiale på nedbringelsen af CO₂, hvis der bygges efter cirkulære principper, hvor byggeriets elementer kan skilles ad og genanvendes 1 til 1. En traditionel LCA-beregning har en betragtningsperiode på 50 år, men da betonelementerne i Circle House kan genanvendes uden tab af værdi efter 50 år, nedbringes den samlede mængde indlejret energi til 2,15 kg CO₂-ækv./m²/år, hvis man medtager fase D i beregningen.

Intet er skjult og alt kan skilles ad til genanvendelse
Circle House opføres med synlige konstruktioner og samlinger, der udgør en del af fortællingen om det cirkulære byggeri. Intet er pakket ind, og intet er skjult, hvilket muliggør fremtidig genanvendelse af materialerne 1 til 1. Fx. boltes råhuset sammen og samlingerne udstøbes med en blanding af sand og cement af en meget lav styrkeklasse. Det betyder, at alle byggesystemets elementer kan genbruges direkte og uden at tabe værdi.