Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

LCA-processens best practice

LCA-forløbet i et byggeri er en kompleks proces, der går på tværs af alle involverede faggrupper i et byggeri. Hvad skal du være særlig opmærksom på? Vi giver dig LCA-specialistens best practice.

Vejen til den gode LCA-proces
Intet byggeri er ens. Det samme gælder for den LCA-proces, der finder sted i ethvert nybyggeri. Alligevel er der nogle faldgruber og fokuspunkter i enhver LCA-proces, som LCA-specialisten med fordel kan give ekstra fokus for at opnå det bedste LCA-forløb – og det lavest mulige CO₂-aftryk.

Best practice med afsæt i Nyt Holbæk Plejecenter
God dialog med hver faggruppe, kritisk tolkning af softwaredata og en proaktiv opstilling af forskellige scenarier banede vej for et godt LCA-forløb på Nyt Holbæk Plejecenter. Et forløb der inkluderer indledende LCA-overslag, konkurrenceprojekt, myndighedsprojekt og endelig LCA-beregning.

Plejecenter med ambitiøst CO2-mål
Nyt Holbæk Plejecenter opføres med stort fokus på sunde materialer med lavt CO₂-aftryk, godt indeklima og demensvenlig indretning. Byggeriet forventes at blive DGNB Guld-certificeret med Hjerte-udmærkelse.
Holbæk Kommune og Boligforeningen Lejerbo udbød projektet i totalentreprise, så RUMs LCA-specialist trådte ind i processens tredje fase. Målet om en LCA-profil på 8,5 CO₂-ækv./m²/år blev sat med afsæt i konkurrencemateriale og ud fra bygherres byggeprogram.

Screening, dialog, feedback og justering
Et mål om en given LCA-værdi bør altid flankeres af en buffer på + 10 % for at imødegå uforudsigelige faktorer. Med bufferen in mente igangsatte specialisten en LCA-screening af de materialevalg, der på daværende tidspunkt var truffet for byggeriet. På dette stadie sker screening altid med afsæt i erfaring og referencetal. Herefter fulgte en verificeringsproces, der bestod af dialog med totalentreprenøren og de involverede fagingeniører, hvis feedback LCA-specialisten efterfølgende indarbejdede i det materiale, der dannede grundlag for den indledende LCA-beregning.

Projektforslag
Optimering kræver overblik og dialog med teamet. Et grundlæggende led i optimeringen er udarbejdelsen af hotspotanalyser for de bygningsdele, der har højest CO₂-aftryk for at skærpe fokus og indsamle data på dem i næste fase. En af de bygningsdele som har et højt CO₂-aftryk er kældervægge. I optimeringen af projektforslaget for Holbæk Plejecenter endte plejecenterets kælder med at blive reduceret, hvilket havde en positiv effekt på det samlede CO₂-aftryk. Den senere energirammeberegning for energiforbruget i dagcenteret blev dog højere end forventet, så de to forhold endte med at opveje hinanden. Men eksemplet illustrerer, hvorfor det altid er godt at operere med en buffer.

Myndighedsprojekt
I denne fase kunne LCA-specialisten udtrække helt konkrete og langt mere retvisende data fra hhv. 3D-modellen og ingeniørernes beregninger. Det betød en reduktion af bufferen fra 10 % til 5 %. Bufferens sidste 5 % skulle bruges til dels at tage højde for forskellen mellem generiske og produktspecifikke data og dels til at tage højde for eventuelle ændringer i udførelsesfasen.
Beregningen kunne nu fungere som den indledende LCA-beregning, som altid skal foreligge, når der søges om byggetilladelse.

Udførelsesprojekt
Eftersom der var tale om en totalentreprise, sker færdigprojekteringen i udførelsesprojektet. Fordelen ved totalentreprise er, at vi, til forskel fra udbudsprojekt, må projektere med specifikke materialer. Det betyder, at vi kan beskrive materialernes egenskaber grundigt og stille EPD-krav til udvalgte bygningsdele samt krav til indsamling af dokumentation på mængder af udvalgte bygningsdele, som fx beton.
A4-fasen (transport i byggefasen) er endnu ikke omfattet af BR, men i projektet stillede vi krav til, at miljøpåvirkning fra transport til byggepladsen skal rapporteres iht. Den frivillige bæredygtighedsklasse . Kravet er et vigtigt trin på vej mod et mere retvisende billede af det samlede klimaaftryk.

Udførelse og aflevering
Når LCA-specialisten har verificeret, at alle krav i udbudsmaterialet bliver overholdt, kan udførelsesfasen igangsættes, og i den fase er dialogen mellem specialisten og de udførende på byggepladsen vital, hvis noget skulle ændre sig markant under opførelsen. Ibrugtagningstilladelsen kan ikke udstedes, før der ligger en endelig LCA-beregning klar til myndighederne. I praksis betyder det, at LCA-specialisten i god tid skal påbegynde indsamling af input fra byggeriets udførende parter til den endelige LCA-beregning.
Endelig bør parterne altid sammenligne beregningen fra projekteringsfasen med den endelige LCA-beregning og evaluere resultatet.