Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Ombyg mere og byg mindre nyt

Hvor stor en besparelse er der egentlig at hente ved at genbruge mere af den eksisterende bygningsmasse fremfor at bygge nyt? Det har vi undersøgt i forbindelse med om- og tilbygningen af Solbjergskolen.

Solbjergskolen

Solbjergskolen

Forventet ibrugtagning
2025

Modernisering og udbygning af folkeskole, så kapaciteten øges fra tre til fire spor. Målet er, at skolen er ankeret i byens centrale uddannelses-, kultur- og fritidscenter. Læs mere om Solbjergskolen.

Optimeret anvendelse af eksisterende m²
I forbindelse med om- og tilbygningen af Solbjergskolen er der i program- og disponeringsfasen arbejdet intensivt med at optimere anvendelsen af eksisterende m² for derved at reducere behov for nybyggeri. Hvor det er muligt, bringes alle eksisterende arealer og flerbrugerperspektivet i spil.

Værdiskabende programmering giver CO₂-besparelse

Hvis Solbjergskolens kapacitetsbehov skulle løses alene ved at udvide bygningsmassen, vil det med afsæt i Aarhus Kommunes vejledende arealprogram for folkeskoler afstedkomme en tilbygning af 1.600 nye m².

I helhedsplansprocessen er de eksisterende arealer screenet for alle tænkelige muligheder for at frisætte ‘døde arealer’ – særligt i skolens store parterretage. Konklusionen blev, at ved en optimal anvendelse af den eksisterende bygningsmasse kan behovet for udvidelse reduceres til knapt 1.000 nye m².

Vi har udført LCA-overslag for dokumentation af CO₂-besparelsen ved at bygge mindre nyt og tilsvarende øge omfanget af transformation af eksisterende bygninger.

Et nybyggeri på 1.600 m² svarer til en udledning på 675 ton CO₂-ækv.

Et nybyggeri på 1.000 m² lagt sammen med udledningen ved væsentlig ombygning af 600 m² i det eksisterende skoleanlæg, svarer samlet til en udledning på 464,5 ton CO₂-ækv.

Aarhus Kommune opnår hermed en CO₂-besparelse på cirka 31%.

Et af de mest klimabesparende greb, vi kan foretage i byggeriet, er at optimere anvendelsen af eksisterende opførte kvadratmeter og ikke at bygge mere nyt end der er brug for.