Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Friheden

Helhedsrenovering af 1.170 boliger
Boligselskabet Friheden har gennemgået en omfattende indvendig og udvendig helhedsrenovering af 1.170 boliger fordelt på 22 blokke og 123 opgange. Helhedsplanen er finansieret med støtte fra Landsbyggefonden og har omfattet en lang række byggearbejder for at forbedre boliger og områdets nærmiljø.

Fremtidssikring af bebyggelsen – herunder tilgængelighedsboliger

Bebyggelsen er opført i 1960. Projektet omfatter udførelse af betonreparationer, efterisolering og ny facadebeklædning, nye lavenergivinduer, udskiftning af indgangsdøre inkl. elektroniske dørlåse, udskiftning og isolering og begrønning af tag, renovering af trappeopgange, renovering af el- og VVS-installationer, nye badeværelser, udskiftning af kloakker, etablering af lokal afledning af regnvand (LAR) og nye affaldsøer. For at skabe en sammenhæng ml. byggeri og vedligehold er der udført en totaløkonomisk beregning af bygningsdelene.

For at fastholde både børn, unge og ældre i bebyggelsen sammenlægges 32 boliger til 16 nye større familieboliger med henholdsvis 4 eller 5 værelser, og 14 boliger ombygges til tilgængelighedsboliger.

Energibesparende og bæredygtige tiltag

Af energibesparende og bæredygtige tiltag kan nævnes genbrug af tagvand, lavenergibelysning, LED, ventilation med varmegenvinding, passiv solvarme, solceller samt nye vinduer, døre, tage og facader. Ved renoveringen er det sikret, at BR10 er overholdt i forhold til isolering af klimaskær.m Der udføres LAR-projekt.

Tæt samarbejde med beboerne

Helhedsplanen er baseret på en grundig byggeteknisk gennemgang og forundersøgelser for betonens tilstand, asbest, PCB, bly, fugtundersøgelse med skanning af tag, trykprøvning af ventilationsanlæg, TV-inspektion af kloakker samt en termografering, og den er udarbejdet i tæt samarbejde med beboerne og byggeudvalget.

I de indledende faser af projektet er der afholdt en række workshops med beboerne. Inputs herfra er blevet behandlet i samråd med byggeudvalget.

Orientering af beboerne

Boligerne var beboet (på nær boliger der sammenlægges/ombygges) under udførelse af renoveringsarbejderne. Beboerne blev orienteret om byggeriet ved beboermøde inden byggestart. Der udarbejdedes informationsskrivelser og -varslinger samt koordineres mellem de forskellige fag, både så beboerne i god tid vidste, hvornår der skulle arbejdes i deres bolig, men også så de ville opleve mindst mulige forstyrrelser i dagligdagen. Beboerne havde, alt efter deres boligtype, mulighed for valg- og tilvalg i forbindelse med renoveringen af deres badeværelser og udskiftning af vindue ved altandør.

Etapevis renovering med genhusning

Arbejderne blev udført i 4 etaper, og forud for hver etape blev de involverede blokkes beboere indkaldt til etape- og blokmøder, så entreprenørerne og rådgiverteamet kunne fortælle om arbejderne og tidsplanen, og beboerne kunne stille spørgsmål til det kommende renoveringsarbejde. Der blev opsat sluser i boligerne, således at miljøskadelige stoffer kunne ledes direkte ud af beboernes boliger.

Genhusning af beboerne er foregået dels internt i bebyggelsen og dels via midlertidigt opstillede beboelsespavillioner.