Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Broskolen og Musikskolen i Årslev

Modernisering og nybyggeri med DGNB Guld-certificering
Projektet omfatter modernisering og udvidelse af Broskolen i Årslev samt ny musikskole, der også skal fungere som kulturhus for byens borgere. De nye bygninger skal certificeres til DGNB Guld og opfylde DGNB hjerte.

Modernisering giver bedre muligheder for leg og læring

Broskolens eksisterende faciliteter moderniseres, mens skolen er i drift. Bygningsmæssige- og funktionsmæssige ændringer skal bl.a. afhjælpe udfordringerne med klasserummenes størrelser, og nye zoner skal understøtte elevernes gruppe- og projektarbejde samt give mulighed for ophold og socialisering.

Moderniseringen og ombygningen omfatter bl.a. ny administration med kontor til sekretariat og ledelse, to nye grupperum og nyt fælleslokale i udskolinsafsnittet, nyt Bio/Geo lokale med god forbindelse til fysik/kemi, modernisring af PLC med etablering af en større formidlingstrappe og et areal til praktiske fag, fordybelse og gruppearbejde, formidling og lignende. På mellemtrinnet omdannes flere lokaler til projektrum eller grupperumsfunktioner, bl.a. omdannes Håndværk & Design og Billedkunstlokale til tre nye, større klasserum og fællesareal.

To nye bygninger til skole og musikskole

Skolen udvides med to selvstændige bygninger: en skolebygning med klasserum, fællesareal til udskolingen, billedkunst og håndværk & design samt et hus til musikskole med to store musiklokaler, scene, øverum, en åben lys foyer, adminsitration og personalerum. Musikskolen skal samtidigt være et kulturelt omdrejningspunkt for lokalområdet. Den arkitektoniske vision for nybyggeriet er en samlet, harmoisk bebyggelse. Der er arbejdet med en samlende geometri for begge bygninger, hvor tagryggen, facadeudtrykket og overordnet geometri er gennemgående.

Byggeri med DGNB Guld-certificering

Årslev by er stærkt funderet i tanken om cirkularitet og bæredygtighed. Bæredygtighed integreres derfor i videst muligt omfang i projektet, så det understøtter byens fokus og giver yderligere værdi til skolens brugere. Der er generelt fokus på materialer med lavt CO2-aftryk i produktionsfasen, lav vedligeholdelsesgrad, lang levetid og smuk patinering. RUMs certificerede DGNB-auditor styrer cerfificeringsprocessen fra start til slut. Gennem dialog og løbende afstemning sikres, at de valg der tages i forbindelse med realisering af byggeriet, understøtter områdecertificeringen af Fremtidens Forstad i Årslev til DGNB Guld.

Uderum for alle

Der etableres attraktive udearealer samt en god og logisk wayfinding i forhold til skolens hovedindgang og faciliteter. Der skabes overdækkede udearealer, bl.a. et udendørs værksted og terasse ved billedkunstlokalet, og overdækkede søjlegange, der tilbyder skygge og skærmning, med nicher og bænke til ophold og samling.

Godt forankret fundament

Projektet tager udgangspunkt i et pædagogisk byggeprogram og skitseforslag udarbejdet på baggrund af workshops med bygherre, brugere og naboer. RUM tager bolden op som totalrådgiver, og i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og brugerne transformeres skitseprojektet til nye spændende rammer for elever, medarbejdere og borgere i Årslev.

Etapevis modernisering og udbygning af skole i drift

Moderniseringen udføres, mens skolen er i drift, og byggeriet afleveres etapevis. Vi har fokus på brugernes adgangsforhold, sikkerhed og flow i byggeperioden. Samtidigt med, den afskærmede byggepladsen skaber sikkerhed for for både børn, voksne og entreprenører, gøres den til et pædagogisk aktiv med små indkigsvinduer, hvor børn kan følge med i arbejdet.

Fortrinlig procesbeskrivelse og forståelse for DGNB

Faaborg-Midtfyn Kommune giver vinderteamet skalaens næsthøjeste karakter for en fortrinlig opfyldelse af underkriteriet Proces – ikke mindst fokuset på DGNB:

”Teamet beskriver på fortrinlig vis fokusering på DGNB igennem hele processen. Ligeledes er der et fokus på samspillet med områdecertificeringen. Det er tydeligt, at teamet har stor viden om den aktuelle lovgivning mht. DGNB Hjerte samt i forhold til efterlevelse af samme,” står der bl.a. i evalueringsnotatet.

Også teamets håndtering af brugerprocessen får flotte ord med på vejen:

”Teamet viser fortrinlig forståelse for den forestående proces igennem alle faser. De tager håndfast udgangspunkt i udbudsmaterialets krav og specifikke anvisninger, og der bygges på fornemste vis herpå med diverse møder i udførelsesfasen omkring drift.”