Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Designmanualer for Energinet

GIS station, AC- og Kompressorbygninger
RUM har i tæt samarbejde med Energinet, der ejer og drifter disse stationer, udviklet designmanualer der skal sikre kontinuet og kvalitet for alle kommende AC-bygninger og Kompressorbygninger samt lavet designoplæg til ny GIS bygning ved Bellahøj.

Designkoncepter med fokus på økonomi og drift

Designkoncepterne er udviklet med stort fokus på både økonomi og drift. Således at der udelukkende anvendes materialer med stor holdbarhed og begrænsede driftsomkostninger. Ligeledes er bygningernes planlayout designet med henblik på fleksibilitet, funktionalitet og arealoptimering. Funktionerne er planlagt således, at bygningen efter behov kan udvides uden at hverken daglig drift, planlayout eller den arkitektonisk idé kompromitteres.

GIS station i Bellahøj

Den nye GIS bygning i Bellahøj indeholder et gasisoleret koblingsanlæg (Gas Insulated Switchgear), som er udstyr, der har med styring af højspænding at gøre. RUM har arbejdet med et funktionsrelateret design, hvor det arkitektoniske udtryk fortæller om bygningens funktion.

AC- og Kompressorbygninger

AC-bygningerne indeholder styrings- og kontroldelen med højspændingsfelterne på en friluftsstation, mens Kompressorbygningerne indeholder moduler til gaskompressorer samt tilhørende køleanlæg. Derudover indeholder designkonceptet ligeledes moduler til kontrol/styring samt deodoriseringsanlæg. Energinet har ønsket at bygningerne forenkles og optimeres samt at der opnås en arkitektonisk kvalitet og indpasning i de omgivelser de placeres i.

I Danmark er der en lang tradition for, at tekniske bygninger fremstår som arkitektoniske pejlemærker i landskabet. I forlængelse af denne tradition, har RUM i projekterne arbejdet med et udtryk, der understøtter bygningernes funktion. Intentionen er at skabe moderne teknisk anlæg, der i deres arkitektoniske udtryk udtrykker sin funktion og klart fremstår som et stykke moderne forsyningsarkitektur med dybe rødder i en lang arkitekturtradition.