Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Generationernes Hus

Visionen om fællesskabet
Generationernes Hus er et nyskabende projekt på havnefronten i Aarhus Ø, som samler ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og daginstitution i en vision om at skabe ét hus og én daglig ramme for givende samliv mellem generationer og gode relationer mellem mennesker.

Naboskab, bofællesskab og kollektiver

Generationernes Hus fungerer som en integreret bebyggelse, hvor forskellige boligtyper og daginstitutionsgrupper samles i klynger. Husets to boformer, naboskab og bofællesskab, giver forskellige grader af privatliv og fællesskab. Bygningsvolumenet er nedbrudt i otte huse med hver sin identitet og udtryk, hvilket giver de enkelte beboere og brugere et tilhørsforhold til deres hus og klynge. Husets café med produktionskøkken laver mad til daginstitution, plejehjem og handicapbofællesskab. De fleste personalefaciliteter er fælles for alle husets institutioner.

Arealer øremærket til fælleskab er i en ny national strategi mod ensomhed udpeget som én ud af flere løsninger på at afhjælpe den stigende ensomhed. I vores indlæg Frem fællesskab / forebyg ensomhed, kan du læse mere om, at netop lidt færre m² dedikeret til selve boligerne og flere m² dedikeret til fællesskabet er en hovedtankerne i Generationernes Hus.

40 lyse familieboliger – i naboskab eller bofællesskab

Fleksibilitet, dagslys og rummelighed karakteriserer familieboligerne, der har tre til fire værelser fra 60-80 m². Rumoplevelsen og funktionaliteten er i top, og hver kvadratmeter er fuldt udnyttet. Alle rum har bl.a. indbygget opbevaring, og alle lejligheder har store vinduespartier, fransk altan og en siddeniche med udsigt.

Plejeboliger med mulighed for fællesskab og privathed

Alle 100 plejeboliger er placeret strategisk, så de både kan fungere som introverte og ekstroverte enheder, alt efter ønsker og behov. De ligger i nær tilknytning til hinanden, så driften for personalet optimeres bedst muligt.

Der er lagt vægt på, at arkitektur og indretning understøtter trivslen hos borgere med demens. Et genkendeligt og hjemligt miljø giver tryghed for den enkelte beboer. Med stor opmærksomhed på den visuelle orientering er der indarbejdet principper for wayfinding og universelt design. For at sikre en tryg hverdag for ældre beboere med demens er der indarbejdet velfærdsteknologiske løsninger som virtuelle zoneinddelinger og positionsfindere. Designet af bygning og anlæg – med zonedeling af huset i opholds-/adgangszoner fra offentlig til privat – understøtter ligeledes et trygt miljø.

Tre etagers integreret daginstitution

Børnene præger en stor del af huset i kraft af fællesarealer og fordelingen på tre etager. Institutionens arbejdsflow og børnenes adgang til det fri fungerer således uden benspænd. De 150 børn i 9 børnegrupper er fordelt i fire enheder på hhv. stueplan, 1. og 2. sal. og kobles sammen af et åbent ankomsttorv i forbindelse med den store legeplads på terræn. Torvet er både et ude- og inderum og fungerer både som fordelingsareal, et orangeri og scienceværksted. Daginstitutionen er placeret ved siden af et pædagogisk fælleskøkken for hele huset.

Grupperum og legepladser med hver sin identitet

Grupperummene henvender sig mod forskellige verdenshjørner og forskellige inspirerede udearealer, hvilket giver dem hver sin karakter og identitet. Legepladserne er bygget op omkring en række ”øer” med hvert sit tema, materialitet og legeredskaber. Disponeringen og sammenhængen til de indendørs arealer gør det muligt for det enkelte barn at nå udearealerne uden følgeskab af en voksen.

Offentlige funktioner som sundhedsklinik, træningsfaciliteter og multisal

Generationernes Hus inviterer naboer og besøgende indenfor og skaber mulighed for et lokalt miljø med samvær og nærvær. Byfælleden er husets røde tråd, som forbinder alle klynger, boliger og fællesarealer med hinanden. Byfælleden rummer café og køkken, sundhedsklinik, træningsfaciliteter, multihal, pædagogisk akvarium, konferencerum, snoezelrum, bibliotek og værksted som aktivt omdrejningspunkt for husets beboere og brugere – og for lokalområdets aktiviteter.

Udemiljøer som understøtter fysisk aktivitet og udeliv – for børn og ældre

De mange taghaver i Generationernes Hus giver rig mulighed for fysiske aktiviteter i det fri inden for en naturlig afgrænsning. Beboerne kan nyde godt af stimulerende sansehaver og opvarmede uderum i form af orangerier. Udearealerne rummer en fleksibilitet, så de kan bruges af mange forskellige grupper på samme tid. Alle arealer er fuldt tilgængelige for ældre og handicappede, og taghaverne er indrettet som terrasser med dyrkning og sansehave til glæde for beboerne. Der er etableret flere legepladser for husets institution og beboere.

Beliggenheden på Aarhus havn er helt unik, og den tætte tilknytning til kanalerne og vandet indbyder til anderledes oplevelser og møder. Omkring huset er der plads til forskellige aktiviteter, der kobler sig til husets indvendige programmer, og på tre af husets tagflader er etableret offentlige taghaver med forskellige temaer. Alle beboere har forbindelse til de nære fællesarealer.

Brugerinddragelse

I forbindelse med konkurrenceforløb og projektering har der været afholdt en lang række brugermøder og workshops i forhold til indretning, boligsammensætninger, friarealer, boligindretninger, materialer mv.

Baseret på 360° bæredygtighedsmodel

Generationernes Hus er blevet til i en stærk dialogbåret proces mellem teamet og Aarhus Kommune. Projektet bygger på Aarhus Kommunes 360° bæredygtighedsmodel – et værktøj, som understøtter, at projekter kommer hele vejen rundt om bæredygtighedsbegrebet, og kan sammenlignes med principperne i DGNB certificeringen.

Begrænset plads til byggeplads

Generationernes Hus er opført som en del af byfortætningen på Aarhus Ø. Der har under opførelsen været begrænset plads til byggeplads, og der er taget særlige hensyn til eksisterende beboere i naboliggende bebyggelser.