Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Helheden

Fra minkfarm- og landbrugsareal til ny bydel, Hedensted
RUM har i samarbejde med landskabsarkitekterne, Labland, udarbejdet en visionær helhedsplan over en ny naturbydel, der både tilbyder naturgenrejsning og fællesskabsorienterede boliger opført i stor respekt for klima, miljø og biodiversitet. Helhedsplanen, der har fået stor politisk opbakning, forventes realiseret etapevis. Første etape rummer to boligprojekter, som også er tegnet af RUM.

Visionær helhedsplan forener natur og fællesskab mellem mennesker
Visionerne for den nye bydel, Helheden, er at omfavne alle aspekter af bæredygtighed – økonomisk, socialt og miljømæssigt ved at skabe en bydel, som ikke kun ligger tæt på naturen, men hvor naturen og biodiversiteten kommer helt ind mellem husene. Samtidig bliver det en bydel, som er bygget op af fællesskaber, hvor man kender hinanden, kommer hinanden ved og bruger den omkringliggende natur.

Bred politisk opbakning
Helheden strækker sig over 1.800.000 m² i den vestlige del af Hedensted. Området svarer ca. til en tredjedel af Hedensteds størrelse. Arealet ejes af en tidligere minkfarmejer, som har dyrket landbrugsjorden, og hvis familie har drevet minkdyrsavl gennem tre generationer. I alt forventes ca. 1200 boliger opført fordelt på flere etaper.

Helhedsplanen har opnået bred politisk opbakning i Hedensted, både fordi bydelen kommer til at tilbyde en måde at bo på, som ikke er set før i Hedensted, og fordi en bydel i den vestlige retning vil skabe bedre balance, da byen i de senere år er blevet udvidet massivt i den østlige retning.

Myndighedskontakt og interessentinddragelse
RUM bistår bygherre gennem hele processen, der bl.a. har omfattet tæt myndighedskontakt i forbindelse med at ændre landzoneområde til byzone samt grundig interessentinddragelse, idet et mindre område på grunden er kategoriseret som beskyttet naturområde. Der er opnået dispensation herfra, og i stedet genoprettes nogle historiske lavbundsområder på grunden, der med tiden forventes at overgå til nye beskyttede naturområder. På nuværende tidspunkt udarbejdes første kommuneplanstillæg som omfatter ca. 620.000 m² med omkring 600 boliger og første lokalplan forventes vedtaget foråret 2024.

Boligopførelse i stor respekt for natur, klima og miljø
Første lokalplan dækker over 200.000 m², hvor der er planlagt ca. 80 boliger fordelt på 34 boliger opført i åben/lav-bebyggelse, kaldet Åbenheden, og 46 boliger opført i tæt/lav-bebyggelse, kaldet Naturligheden.

Fælles for bebyggelserne er, at de udover traditionelle krav om at leve op til en vis ensartethed, også underlægges krav om, at naturen skal have lov til at fylde, og at de skal opføres under hensyntagen til klima og miljø. Begge områder forventes at blive bilfri, så børn og voksne kan færdes frit og leve i pagt med naturen, og anlægges cykelstier ind til midtbyen.

Naturligheden og Åbenheden
Åbenheden, der forventes at blive solgt som grunde til villabebyggelse, får nogle klart definerede rammer for, hvordan boliger og udhuse må bygges, hvilke materialer, der må anvendes, samt hvor og hvilken beplantning, der må etableres.

Naturligheden forventes at blive opført som udlejningsboliger. RUM har udarbejdet et dispositionsforslag hertil, hvor boligerne udformes som en serie klyngehuse i træ med ståltage og facader i en kombination af træ og tegl. Hver klynge udgør et lille fællesskab, mens det store fællesskab inviteres til at opstå i midten, hvor et rekreativt regnvandsbassinområde med stier omgivet af biodiversitetsunderstøttende blomsterengarealer udgør områdets hjerte. Husenes markante tage er ud mod ankomstarealet belagt med sedumbeplantning, der definerer de enkelte boligklynger som sammenhængende grønne fællesskabsbebyggelser.

Læs også omtaler af projektet i hhv. Børsen fra den 3.1.2024 her eller i Horsens Folkeblad fra den 5.2.2024 her.