Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Hørningskolen

Udvidelse og ombygning af specialskole i Hørning
Byrådet i Skanderborg Kommune har vedtaget, at Hørningskolens eksisterende bygninger skal moderniseres og udvides med plads til multihandicappede (M-klasser) og enkeltintegrerede elever (S-klasser).

En skole for elever med vidtgående behov
Hørningskolen er en specialskole med elever med vidtgående behov. Eleverne har mange forskellige diagnoser fra autismespektrum-forstyrrelser og ADHD til diverse syndromer (Downs, SMS mv.). Flere af skolens elever har desuden fysisk handicap eller alvorlig synsnedsættelse, og fælles for dem alle er, at de er udviklingshæmmede i let til svær grad. Det betyder, at der i projektet tages højde for særlige behov i tilpasningen af rum, tekniske installationer, akustik, indeklima, tilgængelighedsforhold samt at specialkravene for specialskoler i BR18 overholdes.

Modernisering, ombygning, indretning og udvidelse af specialskole
Skolens kapacitet udvides til at rumme 60 elever og tilsvarende 60 ansatte. Projektet omfatter tilbygning samt arbejder i eksisterende bygning. Disse omfatter bl.a. forbedrede toilet- og garderobeforhold samt optimeret anvendelse af lokalerne, så der skabes flere aflastningsrum for eleverne, bedre samlingsmuligheder samt øget funktion af eksisterende køkken. Herudover forbedres tilgængelighedsforhold for kørestolsbrugere samt indeklimaet generelt. Der er skabes desuden en flydende overgang til den nye tilbygning.

Tilbygning af træ med naturlig overgang til eksisterende
Den nye tilbygningen disponeres med personalefaciliteter og to klasselokaler. Bygningen opføres som lette konstruktioner med en bærende limtræskonstruktion indvendigt. Den bærende limtræskonstruktion er synlig og former rummets visuelle atmosfære. Den udvendige facadebeklædning udføres som træbeklædning.

Skole i drift under udførelsen
Udvidelsen af skolen gennemføres, mens skolen er i samtidig drift. RUM har i tæt samarbejde med brugerne sikret de trafikale adgangsforhold og interne flows i bygningerne, som tilgodeser de sårbare elever under udførelsen. RUM står for genhusningsplanerne under ombygningen af den eksisterende skole, hvor genhusning på almen skole er nødvendig i seks måneder, grundet elevernes særlige sårbarhed.

Brugerinddragelse gennem alle faser
RUM har faciliteret en grundig brugerinddragelsesproces igennem projektets faser. På en række procesmøder har Skanderborg Kommunes projekt- og skoleledelse samt medarbejder- og forældrerepræsentanter drøftet form og funktion med afsæt i kommunens programoplæg. Derudover har 1:1 fysisk afprøvning af hygiejne- og puslerum været en del af processen. Foruden at adressere de praktiske og pædagogiske arbejdsgange omkring den enkelte elev i de fysiske rammer har RUM haft fokus på at skabe en robust lokalestruktur, der kan optage og fungere med de løbende ændringer i elevgruppens sammensætning.

Projektet projekteres efter den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK)
Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes ”Politik for Kommunalt Byggeri” projekteres den nye tilbygning efter den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK). Herunder med krav om et klimaaftryk på max. 10,5 kg CO₂eq/m²/år. RUM udfører livscyklusvurdering (LCA), totaløkonomiske beregninger (LCC), drifts- og vedligeholdelsesplan for indeklimaet samt detaljeret eftervisning af dagslysniveauet. Byggeriet projekteres, så det opfylder BR23 energikrav.