Horsens Gymnasium og HF

Konkurrenceforslag til udvidelse af gymnasium
Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium skal sammenlægges på adressen for den nuværende statsskole i Horsens, beliggende tæt på det kommende campusområde ved banegården og Horsens midtby. RUM har tegnet konkurrenceforslag til om- og tilbygningen, der omfatter undervisningslokaler, faglokaler, fællesarealer, idrætshal, lærerforberedelse mv., hvilket samlet set svarer til en udvidelse af næsten alle gymnasiets funktioner.

Sammenhængskraft mellem stedets bygninger, brugere og uderum

Projektet samler alle de nye m² til både Naturvidenskabelig klynge, Kreativ klynge og Samfundsvidenskabelig klynge i ét byggeri. Det betyder, at der er nogle funktioner, som bliver indfriet på en lidt anden måde end oprindelig forudsat i helhedsplanen for projektet. Samlingen prioriterer sammenhængskraften mellem stedets bygninger, brugerne og en styrket nærhed til Teglhaven for alle. Sammenhængskraften intensiveres af de fysiske led, som kobler Hovedbygningen, Sciencebygningen og den nye bygning Samlingen sammen i et koncentreret flow omkring det centrale uderum.

Der er skabt et meget fagkodet miljø i direkte forbindelse med undervisningsrum, fagbibliotek og lærerforberedelse, samtidig med at der er et stor udvalg af gruppearbejdspladser, rum til udstillinger og mindre samlinger på tværs af fag.

Samlingen

Samlingen, er overordnet disponeret som et varieret og oplevelsesrigt hus, der skalamæssigt tilpasser sig lokalområdet forhold udadtil og indadtil favner et varieret og dynamisk læringsmiljø. Funktionerne er disponeret med sigte på tydelige faglige klyngemiljøer med rum til at udfolde faget og skabe en faglig identitet i eget læringsmiljø. Ligeså vigtigt har det været at stimulere sammenhængskraften og transparensen på tværs af fag og forskellige brugere. De faglige klynger bindes sammen af uformelle studiemiljøer, nicher, dialogrum og siddetrapper – både vandret og lodret, og mellem inde og udenfor.

Et fyrtårn for bæredygtigt uddannelsesbyggeri

Forslaget bygger på en række elementer som vil forene Gymnasium og HF i et fyrtårn for bæredygtigt uddannelsesbyggeri i Horsens:
Kulturarv – Tradition – Fornyelse handler om den sunde balance på tværs af både fysiske og mentale rammer: Respekten for vores kulturarv og forankringen i traditionerne, men også modet til at genbruge det gamle i en ny kontekst og genformulere det vi havde ind i en ny tid.

Sammenhængskraft! Enhed, Fællesskab og Åbenhed. Samlingen bygger bro mellem oprindelige og nye bygninger og funktioner, organiseringen bygger bro mellem fag og udadtil mellem gymnasiets partnere, samt – ikke mindst – en åbenhed, som skaber et brohoved for uddannelses rolle i det omgivende samfund.

Kulturarv og æstetik. Samlingen er formet af den stedlige kulturarv. Projektet anerkender de arkitektoniske kvaliteter i det bestående anlæg, og der videreføres klare design- og formmæssige referencer fra det oprindelige til det nye. Vi bygger med den stedlige kulturarv ved at genanvende størstedelen af de nedbrudte teglsten i en ny kontekst, som både miljømæssigt, æstetisk og mentalt er en væsentlig pointe.

Det samlede anlæg rummer en række af hoved- og samlingsrum. Den nye Samlingssalen, torvet + trappe i eksisterende sciencebygning, aula med kantine i eksisterende bygning samt de to idrætshaller. Teglhaven samler bebyggelsen i et stort centralt gårdrum.

Sammenhængskraft er grundstenen i bæredygtighedsstrategien

Projektet ligger kimen til et Horsens Gymnasium & HF, som er funderet på en serie af bevidste bæredygtige valg. Sammenhængskraften er en grundsten. Projektet er på nuværende stade screenet til certificeringsniveauet DGNB Guld.
Som udvalgte elementer kan nævnes tilgængeligt byggeri, med stor diversitet i rumligheder og læringsmiljøer, rum der motiverer til læring og nyskabelse, sundt indeklima, akustikreguleret læringsmiljø, lav miljøbelastning i konstruktion og materialer, materialer med lang levetid, betjeningsvenlig adgang til tekniske installationer og reduceret energiforbrug.

I vores forslag genbruges 75 % af teglstenen fra de eksisterende boliger til pedel- og rektor. De karakterfulde teglsten genanvendes til to nye teglhuse, som indskrives i det nye byggeri.

Vores forslag har for eksempel som det eneste anvendt træfacader, med udgangspunkt i bæredygtighedsstrategien. Det har vi blandt andet gjort forbi træbeklædning er uovertruffen i forhold til livscyklus og genanvendelse. Vi har arbejdet med en konstruktion og materialer der har et minimum af indlejret energi, som spare på materialeforbruget og som er lette af pille fra hinanden igen og genbruge.

Projektet viser stor respekt for vores stedets kulturarv og forankringen i traditionerne, men også modet til at genbruge det gamle i en ny kontekst og genformulere det vi havde ind i en ny tid. I vores forslag genbruges 75 % af teglstenen fra de eksisterende boliger til pedel- og rektor. De karakterfulde teglsten genanvendes til to nye teglhuse, som indskrives i det nye byggeri.

Samlingssalen er placeret i det største, centrale volumen, hvor det udgør et hjerte for alle klynger og et anker i det nye sammenhængende flow mellem nyt og gammelt. Alle faglige klynger har en direkte kontakt til salen, der således samler alle!