Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Jægerspris Skole

Plads til nye fællesskaber
RUM har i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet en helhedsplan for Jægerspris Skole. Helhedsplanen, der omfatter skolens to adresser på Møllevej, er realiseret med RUM som totalrådgiver.

Optimering af arealanvendelse

Jægerspris Skole har faldende elevtal. På den baggrund har RUM udarbejdet en helhedsplan for optimeret anvendelse af skolens to bygninger. I helhedsplanen samles Jægerspris Skole på Møllevej 90, mens den frigjorte skolebygning på Møllevej 100 udnyttes til at samle en række andre kommunale funktioner, bl.a. specialskolerne Kølholm og skolen i Herredet samt Jægerspris Bibliotek kombineret med et fælles pædagogisk læringscenter for almenskolen og de to specialskoler.

Fællesskabets potentiale udnyttes bedst muligt

Helhedsplanen sikrer, at de forskellige afdelinger disponeres ud fra en optimal arealanvendelse, så fællesskabets potentialer udnyttes bedst muligt. Det pædagogiske læringscenter for både Jægerspris Skole og specialskolerne er derfor fysisk integreret med Jægerspris Bibliotek og udgør dermed det dynamiske krydspunkt, der skaber synergi mellem alle aktører på Møllevej. Samtidig har biblioteket fået en ny åben foyer, som også er et inspirerende opholdsrum for foreninger og fritidsbrugere af idrætshallen.

Multifunktionel bygning med naturlig adskillelse mellem elevgrupperne

Helhedsplanen for Møllevej 100 er disponeret med afsæt i en klar opdeling af udearealerne samt egne adgangsveje og bygningsafsnit til henholdsvis Afd. Kølholm, Skolen i Herredet og bibliotek med læringscenter, hvilket understøttes meget fint af bygningsstrukturen på stedet. Planen for samling af Jægerspris Skole på Møllegade 90 er baseret på enkelte bygningsændringer og uden ændringer i udearealerne.

Helhedsplan udarbejdet i tæt dialog

Helhedsplanen for ’Jægerspris – samling af funktioner’ består af enkle oversigtstegninger, principielle indretningsplaner og tilhørende økonomiske overslag baseret på en indledende bygningsregistrering og kalkulation med enhedspriser. Helhedsplanen er udarbejdet i tæt dialog med projektorganisationen.

Nutidssvarende faglokaler

I forbindelse med realiseringen af helhedsplanen er flere faglokaler på de to adresser opdateret og ombygget. På nr. 90 er Sløjd opdateret til et mere alsidigt og fleksibelt værkstedslokale for Håndværk og Design – med en kombination af grov og fin værksted og plads til formidling i en hands-on tilgang til faget.

Til at understøtte naturfag for skolens yngste årgange er et centralt fællesrum opdateret til åbent værksteds- og projekttorv med naturfaglig toning. På nr. 100 er foretaget mindre tilpasninger af eksisterende velfungerende faglokaler for tilpasning til sepcialskolernes behov – herunder bl.a. etablering af finværksted som suplement til de velindrettede grove værksteder for billed- og træarbejder og opdatering af natur- og tekniklokale med faciliteter for fysik- og kemiundervisning af de ældste elever.

Udearealer tilpasset særlige behov

Disponeringen af udearealerne på Møllevej nr. 100 tager afsæt i en optimal udnyttelse af de eksisterende uderum og faciliteter i forhold til at ramme behovene hos de nye brugergrupper. Herunder er der blandt andet arbejdet med at få afgrænsede legeområder og velfungerende adgangs- og parkeringsforhold. Som led i projektet er eksisterende legeudstyr desuden flyttet med fra specialskolerne, og der er disponeret for bygherres egen leverance af supplerende legepladsudstyr.

Realisering af helhedsplan under samtidig drift af skole

Helhedsplanen for Møllevej 100 er realiseret, mens skolen var i samtidig drift. Ombygningen er udført i etaper under hensyn til sikkerhed og mulighed for samtidig skoledrift.