Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Jernlageret

Byen til vandet - Vandet til byen
Byområdet Jernlageret på Nordhavnen i Horsens skal bringe byen tættere på havnen og havnen tættere på byen. RUM har i samarbejde med OMJ Ejendomme og COWI vundet byggeretten til udvikling- og opførelse af 75.000 m2 byggeri til beboelse, liberalt erhverv og butik på kanten mellem Horsens Fjord og Horsens by.

Blandede funktioner til et bredt udsnit af befolkningen

En tidligere fabriksgrund på Nordhavnen i Horsens er omdannet til nyt byområde kaldet Jernlageret. Når området er helt færdigudviklet vil det blandt andet rumme en bred havnekanal, forskellige boligtyper, rekreative områder, oplevelsespladser, erhverv og dagligvarebutik. Målsætningen er at skabe en ny, attraktiv bydel med blandede funktioner for et bredt udsnit af befolkningen.

Den nye bydel består af forskelligartede bebyggelser med særegen identitet og arkitektur af høj kvalitet: Karréhuset og Annexhuset, Kanalhusene og Havnehusene er opført og ibrugtaget.

Øen er næste brik i udviklingen og færdiggørelsen af Nordhavnen. Med en godkendt og gennembearbejdet disponering af bebyggelsen er projektet klar til start.

Klimatilpasning – vandet som et særligt aktiv

Havnens væsentligste kvaliteter som blyomdannesesområde relaterer sig til vandet. Vandet er et centralt element for disponeringen og designet af den nye bydel. Det indgår i projektet på flere niveauer og i flere skalaer med fokus på byens kontakt med vandet, tilgængelighed til vandet og vand som rekreativt element.

Udviklingsområdet er sikret mod stormflod ved hjælp af varieret kotering samt udførelse af bygningsplinte. Funktionelt løser der både parkering i konstruktion og sikring mod stormflod, men tilfører samtidig følelsesmæssige kvaliteter uden at gå på kompromis med sikkerheden. Håndtering af skybrud og ekstremt vejr er ligeledes indtænkt som rekreative elementer i form af vandbede og vandrender til leg og aktivitet.