Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Frederiksberg Skole

Fleksibel skole og væksthus for lokalsamfundet
Konceptet for den nye skole er en syntese mellem energimæssige, pædagogiske og tekniske analyser. Gennem skitserende programmering er udviklet en optimeret, fleksibel skole og væksthus for lokalsamfundet, som samler både by og landskab. Designet er en helstøbt skole i to etager med naturlig opdeling i afdelinger forankret i en kraftfuld midte, der skaber en dynamisk, åben skole

Skolen som kulturcenter i lokalsamfundet

Frederiksberg Skole i Sorø er udviklet med fokus på skolen som lokalt kulturcenter og ønsket om en udstrakt brug af skolens faciliteter i samspil med eksisterende idrætshal. Byggeriet er derfor disponeret med en nøje strategi for, hvordan åbenhed for offentligheden, multianvendelighed og fysisk organisering spiller optimalt sammen. Folkekøkkenet er et omdrejningspunkt i regi af både skole og lokalsamfund. Adgang til fælles køkken og café har været et udtalt ønske fra brugerne.

Et styrket samarbejde med lokalsamfundet

Skolen ligger i et område med blandet boligbebyggelse – herunder en stor del almene boliger. Der blev tidligt i processen opstartet en dialog med et af de store lokale boligselskaber for at styrke samarbejdet om at gøre skolen til et ’Byens Hus’ med multicenterfaciliteter til mange folkelige og kulturbærende formål.

Inddragelse af pædagogiske principper

Skolen rummer en stor variation i læringsmiljøer, som tilgodeser både individuelt arbejde, vekslende læringsstile, holddannelser og fælles arrangementer i auditorium, læringscenter og multisal. Samspillet mellem krop, læring og kunst indgår som ikoniske elementer i hver afdeling. De fysiske rammer understøtter, at børn og unge kan lege, bygge, idéudvikle og bruge deres naturlige skabertrang til at udvikle og lære.

Brugerinvolvering, borgerinformation og implementeringsdage

Projektets udvikling hviler på en bredt forankret brugerinvolveringsproces, der har omfattet stormøder, workshops, ekskursioner samt et forløb af inspirationsdage. Under byggeriets udførelse er der gennemført et kunstforløb med samtlige elever, som er udmøntet i indbygning af byggeriets bærende udsmykning. I slutfasen før ibrugtagning har RUM gennemført en implementeringsproces, som har klædt brugerne på til at indtage de nye rammer – i en ny fælles kultur.

Aktive udendørs lege- og undervisningrum hele døgnet rundt

De nye friarealer er omdannet til udendørs undervisningsrum og aktive lege- og opholdssteder for både skole, fritidstilbud og lokalsamfundets fritidsbrugere. Uderummene er inddelt i flere zoner med hver deres karakter: ’Den urbane gård’, ’Sciencestrædet’ og ’Haverne’. Uderummene omkring skolen er indrettet med mange ankomstrum, så at skolens areal naturligt forbindes til de eksisterende stier og omgivende kvarterer.

En grundlæggende bæredygtighedsstrategi

Projektet er udviklet ud fra en grundlæggende bæredygtighedsstrategi, som håndterer krævende miljøforhold og målrettet er programmeret sådan, at hver kvadratmeter anvendes optimalt – både i skoletiden og som tilbud til lokalsamfundets fritidsbrugere. Endeligt er projektet udviklet igennem et tæt og involverende samarbejde. Byggeriet er opført som Lavenergiklasse 2015.

Håndtering af kompliceret byggepladslogistik

Skolen er opført under hensyntagen til nærliggende skole og hal i drift. Det har kompliceret byggepladslogistikken, at man under opførsel skulle sikre adgang til eksisterende skole og hal samt holde brandadgange fri.

 

Rune Fjord Studio har lavet inventar og skabt et stort kunstværk sammen med eleverne til Frederiksberg Ny Skole i Sorø, der er tegnet af RUM. Inventaret består bl.a. af den ikoniske blå boks, der er lydtæt, samt læsehuller, podielandskaber og aktivitetsstænger, der opfordrer til aktiv læring og leg. Kunstværket er udviklet i en co-creation proces med eleverne, der er forløbet over et halvt år og støttet af Huskunstnerordningen.

En integreret designproces med fokus på lavenergi førte til en markant facadeløsning.