Søborg Skole

Bæredygtig udvidelse, renovering og ombygning af bevaringsværdig skole
Søborg Skole skal moderniseres, renoveres og udbygges til at rumme tre spor. Nye tidssvarende og bæredygtige rammer skal understøtte moderne læringsmiljøer. Samtidig skal skolen være et aktivt samlingspunkt for byens borgere i alle aldre. Konkurrenceforslaget præsenterer en moderne og åben skole, der markerer sig i bybilledet.

Bevaringsværdig, innovativ og fremtidssikret skole

Søborg Skoles hovedbygning er 100 år gammel og bevaringsværdig, og skolen har behov for renovering og modernisering i forhold til indeklima, klimaskærm, tilgængelighed og læringsmiljøer. Skolen skal samtidigt udbygges med en ny tilbygning. Visionen er, at Søborg Skole skal være et fremstående og inspirerende eksempel på ”Fremtidens Skole i Gladsaxe”.

Åben skole i samspil med lokalsamfundet

Søborg Skole og Gladsaxe Kommune har gennemført en visionsproces, hvor brugere, byrådspolitikere og repræsentanter fra nærmiljøet har givet input til, hvordan skolen kan spille en aktiv rolle i lokalområdet. Det er ambitionen, at skolen skal åbne sig mod sine omgivelser og invitere byens borgere til at benytte udearealerne og de indendørs faciliteter efter skoletid.

I vores konkurrenceforslag etables en ny indgang,”Verdenshjørnet”, der bliver byens indgang til skolen. Det er her Gladsaxes borgere træder ind, når de skal bruge værksteder, deltage i events, besøge en udstilling, til kor i Musikhuset eller nyde en grønne taghave.

Den eksisterende indgang for skolens elever og lærere bevares. Her etableres Skolepladsen – et pauserum i Søborg Hovedgade, hvor børn og voksne kan møde byen sikkert.

Sammenhængende og moderne læringshus

Hovedtrækkene i C. E Mandrup Poulsens fine, nyklassicistiske skolebygning bevares, og med et helstøbt arkitektonisk greb skabes relation og sammenhæng mellem bygningerne.

En ny multisal i den gamle skolegård og en terrasseret fælleszone forbinder hovedbygningens gamle gymnastiksale med indgange til to eksisterende bygninger. Tilbygningen mod gårdsiden er en fleksibel struktur, der skaber mulighed for at tilføje nye læringsrum  inde og ude.

Hovedgrebet er en transformation og udvidelse af Søborg Skole til en moderne og åben netværksskole med et centralt fællesområde. En skole med optimale energi- og indeklimaforhold samt tilgængelige læringsmiljøer til børn og voksne. En overordnet organisering danner en enkel og overskuelig rammesætning for et mangfoldigt univers, der tilbyder et spænd af rumligheder fra små nicher til ’stor scene’. Med en ny central zone får alle en tættere kontakt og nem adgang til fællesområder, kantine, værksteder, bevægelse og udeområder.

Nyt samlende hjerte

”Fællesskabet” bliver Søborg skoles nye hjerte. Det store område kan anvendes som ét sammenhængende univers eller som et forløb af zoner, der kan opdeles eller interagere på forskellige måder. Det bliver rammen om hverdagens samlinger, fællesspisning, gruppearbejde, lektiecafé og mødested – for både elever og fritidsbrugere. Fra Fællesskabet er der udgang til en udendørs café.

Her dannes ”Skolegade”, som er en indre arkade med torve, stræder, byrum, aktive funktioner og udstilling og fremstilling i kreative værksteder, PLC og Makerspace.

Multisal og motoriklandskab

Multisalen på 400 m² danner en fleksibel ramme for idræt med plads til tre badmintonbaner, minibasket, dans og yoga. Salen er også egnet til formidling og foredrag, og den kan deles, så flere ting kan foregå samtidigt. Tumlesalen er dedikeret til drama og bevægelse for de yngre årgange. ”Mellemrummet” er et motoriklandskab med plads til opvarmning, motorisk træning og leg.

Attraktive udeområder med terrasser og grøn taghave

Der etableres atrraktive udearealer med terrasser og en taghave til læring, leg og ophold. Fra Fællesskabet og multisalen er der direkte udgang til den revitaliserede og grønne skolegård, der bevæger sig op på tagfladen over Fællesskabet, i lommerne langs facaden og med en bred siddetrappe over Multisalen. Uderummet indrettes med fokus på bevægelse og kan også være scene for samlinger, koncerter og optræden.

Udvendige trapper leder til udeværksteder og fagmiljøer til naturfag og science.

Borgere og lokale foreninger kan bruge den grønne taghave eller tage del i skolehaver og arrangementer, mens de nyder den fantastiske udsigt over Søborgs tage og de grønne trækroner.

Bæredygtigt byggeri med udgangspunkt i FN’s Verdensmål

Gladsaxe Kommune arbejder aktivt med at opfylde FN’s Verdensmål. Med udgangspunkt i Gladsaxestrategien, de dertil knyttede relevante 7 verdensmål og kommunens overordnede målsætning for byggeri skal det samlede projekt screenes for at fastlægge mulige bæredygtighedstiltag og DGNB-certificeringer. Anbefalingerne indarbejdes i byggeprogrammet og danner grundlag for det videre arbejde med bæredygtighed og implementering af SDG’erne.

Transformation og genanvendelse med bæredygtige løsninger

Med respekt for den eksisterende bygningsmasse genanvendes bygningernes strukturer og karakteristika. I transformationen af de eksisterende rammer optimeres klimaskærmen, så udnyttelsen af naturressourcer til energi minimeres. Ved at minimere nedrivning forbruges færre nye materialer. Både i materialevalg og i forbindelse med bortskaffelse af nedtagne byggematerialer har vi fokus på cirkulære principper for genanvendelse.

Visualiseringer: Christensen & Co