Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Sølystskolen

Sammenlægning af to folkeskoler
Sølystskolen er en sammenlægning mellem de to byskoler på den ene skoles matrikel. Kimen i projektet, både mentalt og fysisk, er helhed og samspil mellem nyt og gammelt ud fra devisen: ”Størst mulig værdi for pengene”. Modtager af Silkeborg Kommunes arkitekturpris 2015

Kapacitetsudvidelse af skole under samtidig drift

Projektet omfatter en kapacitetsudvidelse på op til 750 elever, fysisk integration af SFO og klub, en ny overbygning samt indretning af specialtilbud og modtagergrupper. Sølystskolen er ombygget og opført i etaper under hensyn til sikkerhed og mulighed for samtidig skoledrift. Projektet omfatter deslige en helhedsplan for bygning og udearealer med særligt fokus på samspillet mellem skole og lokalsamfund. Som eksempel er udført en offentlig sti, der leder direkte igennem et centralt bygningsafsnit med folkekøkken, læringscenter og café, som er åbent 24/7.

I dialog med brugerne

Teamet har arbejdet tæt med brugere og bygherre, hvor første opgave var at definere kommissoriet for en ny visionær, fleksibel skole i eksisterende rammer. Samarbejdsprocessen omfattede bl.a. 4 stormøder og workshops med 80-100 deltagere samt en række programspecifikke møder med nedsatte arbejdsgrupper. RUM har i forbindelse med det tekniske eftersyn udført pædagogisk commissioning. Herunder har sagarkitekten været i ”praktik” for på egen krop at mærke hvordan de fysiske rammer understøtter den pædagogisk undervisning.

Rentabel energirenovering

Teamet har udført teknisk registrering og analyse af elementerne i en rentabel energirenovering sammenholdt med potentialet ved nedrivning og nyopførelse. Analyser og ’totaløkonomiske betragtninger’ er løbende præsenteret for bygherrens idé og programudvalg. Der er blandt andet foretaget renovering af ventilationsanlæg på hele skolen.

Faglokaler gentænt og ombygget

I forbindelse med ombygningen af skolen er faglokalerne gentænkt og ombygget. For eksempel er der etableret et ”folkekøkken” som en fortolkning af faglokalet ”skolekøkken”, som iagttager, at køkkenfunktionen på en skole er et omdrejningspunkt i regi af både skole og lokalt kulturcenter. Fremtidens ”Kreativt Design” tager afsæt i eksisterende rammer, med ændret indretning og supplering af inventardele – eksempelvis indkøb af multibænk, som også kan bruges til træarbejde samt genetablering af procesventilation.

Håndtering af miljøskadelige stoffer

Håndtering af miljøskadelige stoffer, primært PCB, har udgjort en væsentlig del af projektet. Skolens facader er blevet PCB sanerede hvilket omfatter udskæring i betonsøjler samt udskiftning fuger og vinduer

Inspirerende og understøttende udearealer

Der er lagt stor vægt på realiseringen af inspirerende og understøttende udearealer indenfor fire indsatsområder: ankomstrum, lege- og opholdsrum fordelt på årgange samt specialtilbud. De to ankomstrum er udformet som byrum, der forbinder Sølystskolen med den omgivende by. Uderummene er indrettet med zoner af forskellig grader af ’privathed’ og dertilhørende funktioner.

 

 

Kimen i projektet, både mentalt og fysisk, er helhed og samspil mellem nyt og gammelt ud fra devisen: ”Størst mulig værdi for pengene”.