Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

Vester Mariendal Skole

Ombygning og modernisering
I transformationen af Vester Mariendal Skole har RUM i tæt samarbejde med bygherre og brugere skabt et inkluderende og moderne undervisnings- og arbejdsmiljø, der sætter alle kvadratmeter i spil til børn læring, leg og bevægelse.

Etapevis om- og tilbygning af skole i drift

Projektet omfatter transformation af et ældre, stort skoleanlæg, der også omfatter idrætshal, der benyttes af fritids- og foreningsliv. Efter tildeling besluttede bygherre at tilføje et specialskoleafsnit for 80 børn til opgaven, der er designet som en integreret del af den samlede helhedsplan for skolen. Senest er projektet udvidet med udskiftning af facader og vinduer på to bygninger pga. nødvending sanering. En etapevis udførelse og rokadeplan med med løbende intern genhusning har sikret skolens fortsatte drift under byggeriets udførelse. Skolen har ca. 525 elever.

Stor brugerinvolvering har skabt læring alle steder

Gennem en bredt forankret brugerinvolveringsproces har skolen fået et inkluderende, moderne undervisnings- og arbejdsmiljø, der understøtter rammer til ’hands-on-arbejde’, formidling, gruppearbejde og individuel fordybelse. Processen involverede stormøder for hele personalegruppen, bestyrelsen, forældre og lokalsamfundets interessenter, workshops og brugergruppemøder på tværs af gængse fagudvalg med fokus på bestemte områder/funktioner. Procesværktøjer som håndskitser, 3D-modeller og visualiseringer er anvendt til at forenkle formidlingen og tegningsforståelsen. Ved hver delaflevering har RUM hjulpet det pædagogiske personale med implementering af den pædagogiske praksis i de nye rammer.

Fokus på læringsprocessen frem for ’faget’

I den centrale bygning er placeret fællesfunktioner såsom læringscenter (PLC), produktionskøkken, kantine (elever og personale) og værksteder, som benyttes af alle elever. Konceptet for moderniseringen af faglokalerne tager udgangspunkt i visionen om at have fokus på læringsprocessen frem for faget. Eksisterende og nye faglokaler er derfor omdannet til ’værksteder’, som er indrettet til forskellige aktiviteter og læringsforløb. Der er indarbejdet flere bevægelsesrum/værksteder for at tilgodese bevægelsesaktiviteter som en del af den nye skolereform. I den nye specialskoletilbygning er etableret faciliteter til fysioterapi/ergoterapi i form af behandlingsrum og varmtvandsbassin

Udearealer som læringsrum

Udearealerne kan nu i endnu højre grad end tidligere benyttes som læringsrum. Med fokus på de eksisterende kvaliteter har vi tilføjet noget nyt og skabt sammenhæng mellem de udendørs- og indendørs læringsmiljøer. Uderum og fællesarealer har fået et redesign med kreative fællesrum og en renovering af legepladserne med nyt legeudstyr, træterrasser og inventar. Der er plantet nye træer og buske.

Udviklet efter bæredygtighedsmanual baseret på DGNB

Projektet er udviklet efter styringsprincipperne i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, som er baseret på DGNB-systemet og tillagt en række skærpede vilkår. Projektet er gennem alle faser dokumenteret i en omfattende bæredygtighedsmatrix, som tager stilling til de enkelte bæredygtighedselementer og afdækker løsningsmuligheder, handlepotentiale, aktionspligt og dokumentationskrav.

Specialskoleafsnit som integreret del af helhedsplanen

RUM har desuden været bygherrerådgiver på realisering af ny specialafdeling. Tilbygningen på 2.400 m² er udført i totalentreprise. Designet bygger på Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, hvor projektering og udførelse følger styringsprincipperne for DGNB. Byggeriet er opført som LE 2020 byggeri med skærpede krav til tilgængelighed, way-finding og akustisk indeklima.

Energirenovering og håndtering af miljøskadelige stoffer

Projektet omfatter en komplet tagrenovering, finansieret af Energipuljen, og der er udskiftes facader og vinduer på to bygninger. 9000 m2 tagbelægning med asbest er nedbrudt – herunder 5600 m2 isolering. Som projekteringsgrundlag er skolen screenet, og man kortlage isolerede områder, der skulle håndteres for PCB samt en omfattende asbestforurening i tagrummet, som er blevet totalsaneret i forbindelse med en komplet tagudskiftning. RUMs team er ansvarlig for et udvidet miljøtilsyn i byggeperioden.