Vester Mariendal Skole

Læring alle steder
RUM har vundet tranformationen af Vester Mariendal Skole for Aalborg Kommune. Missionen er ’Læring alle steder!’ hvor en varieret og motiverende skoledag sætter alle lokaler i spil og er indrettet så de tilgodeser børnenes læring.

Transformation af eksisterende rammer

Projektet omfatter transformation af skolens eksisterende rammer, som er et ældre, stort skoleanlæg der bl.a. også omfatter idrætshal, der benyttes af fritids- og foreningsliv. Efter tildeling har bygherre besluttet at tilføje et specialskoleafsnit for 80 børn til opgaven, der skal designes som en integreret del af den samlede helhedsplan for skolen.

Målet for de nye tiltag er at udearealerne i endnu højre grad, end i dag, kan benyttes som læringsrum.

De bedste rammer er omdrejningspunktet

Indretningen skal sikre, at alle m2 er funktionelle for læring. Ombygningen skal frembringe et inkluderende, moderne undervisningsmiljø, der understøtter rammer til ’hands-on-arbejde’, rammer for at kunne formidle stof til hinanden, rammer hvor der kan arbejdes i grupper og diskuteres, og rammer hvor man individuelt kan fordybe sig.

Der tilføres den variation af små og store rum, som skolen mangler i dag. Rummøblerne kaldes hotspot’s og indeholder forskellige mindre miljøer til ophold, leg og gruppearbejde samt udstillingsvæg.

Indretning skal rumme læring på alle niveauer

RUM har skitseret et oplæg til nye læringsmiljøer og en transformation af de bestående rammer, som er målrettet differentieret læring og forskellige aktivitetskategorier. Resultatet er et stærkt rumligt og visuelt fagligt miljø for elever og personale.

Der skabes et centrum som binder skolen sammen. I den centrale bygning placeres fællesfunktioner såsom læringscenter (PLC), kantine (elever og personale) og værksteder, som benyttes af alle elever.

Special afsnit som integreret del af helhedsplanen

RUM har desuden ledet processen for udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag til et nyt specialafsnit, som samler børn og personale fra tre forskellige lokaltioner. Specialafsnittet udbydes i totalentreprise.

Et bæredygtigt skolebyggeri

Projektet er udviklet efter styringsprincipperne i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, som følger styringsprincipperne for DGNB-systemet tillagt en række skærpede vilkår. Projektet er gennem alle projektfaser dokumenteret i en omfattende bæredygtighedsmatrix, som tager stilling til de enkelte bæredygtighedselementer og afdækker løsningsmuligheder, handlepotentiale, aktionspligt og dokumentationskrav.

Tilbygning med specialafsnit er ligeledes designet på baggrund af Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, hvor projektering og udførelse også følger styringsprincipperne for DGNB-systemet. Byggeriet opføres desuden som LE 2020 byggeri og er designet med skærpede krav til tilgængelighed, way-finding og akustisk indeklima.

Vester Mariendal Skole vil med modernisering og nybygning af skolen skabe ’den gode skole’, hvor der er plads og rum til alle børn i robuste fællesskaber, så deres skolegang er med til at give dem mod til at deltage i verden. Aalborg Kommunale skolevæsens: ’Inklusionsstrategi – Fællesskaber For Alle’, er således fundamentet og mind-set for renoveringen af Vester Mariendal Skole.