Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM skaber synergi mellem botilbud og kulturhus

Der er normalt en verden til forskel på et kulturhus og et botilbud. Men sådan er det ikke nødvendigvis længere i Silkeborg. Her har man netop valgt at sammentænke de to projekter og udvikle dem i et integreret forløb. Det er gjort med sigte på at skabe nye synergier for samarbejde og sammenhængskraft på tværs af kommunale tilbud.

Konkret betyder det, at der i 2018 skal opføres et nyt kulturhus for borgere og foreninger i Alderslyst, Silkeborg, og ved siden af, på samme grund, opføres et botilbud med 36 boliger for senhjerneskadede og udviklingshæmmede.

”Med Kultur- & Aktivitetshuset og Botilbuddet på Nordre Skole Området skaber vi et nyt bosted og en ny type mødested i Alderslyst, hvor borgere i alle aldre mødes på tværs af sociale og ressourcemæssige forskelle.”

Visionsoplæg, Silkeborg Kommune

En verden til forskel – for brugere og for beboere

Gennem dets indretning og aktiviteter er visionen for botilbuddet, at det skal medvirke til at styrke aktivt medborgerskab blandt beboerne – dvs. give beboerne mulighed for at indgå i samfundslivet, dels i det nye kultur-og aktivitetshus og dels i et bredere perspektiv i lokalområdet.

Ved fysisk at integrere kultur- og aktivitetshuset med handicapboligernes fælles aktivitetslokaler, opnås der et integreret, bæredygtigt kultur- og aktivitetshus. Sammentænkningen af de to nybyggerier optimerer desuden arealudnyttelsen ved, at huset bliver brugt henover hele dagen.

Det betyder videre, at det har været muligt at øge arealet på kultur- og aktivitetshuset, så der kan tilbydes flere og bedre faciliteter her – vel at mærke indenfor den samme økonomiske ramme.

Det kommer til at gøre en forskel – for brugere og for beboere.

Se videoanimation fra projektet her

Fremme af det gode liv

En ting er at skabe de rette fysiske rammer. Noget andet er at sikre, at disse kommer til at danne rammen om et godt liv for botilbuddets beboere og pårørende samt et godt arbejdsliv for medarbejderne.

For at skabe de bedst mulige rammer for botilbuddets beboere og medarbejdere, både nu og i fremtiden, er der gennemført en proces med Teknologisk Institut om en række forundersøgelser, der tilsammen belyser de liv, det nye botilbud skal danne rammen om, samt det lokalområde, botilbuddet aktivt skal indgå i.

”Vi skaber et hus, som med sin fleksibilitet og tilgængelighed er attraktivt for kulturaktører at benytte og til glæde for områdets beboere, og et botilbud for borgere med funktionsnedsættelse, som integreres i lokalområdet og bidrager til samspil om kulturelle aktiviteter”

Visionsoplæg, Silkeborg Kommune

Fuld af liv hele dagen

Silkeborg Kommune ønsker, at det kommende kultur- og aktivitetshus bedst muligt skal imødekomme eksisterende og fremtidige behov hos de lokale beboere, foreninger og andre lokale aktører.

Et billede på dette kunne være, at der om formiddagen er småbørnsgymnastik for lokale institutioner i ’nordsalen’, beboere fra botilbuddet arbejder i beskyttet beskæftigelse i køkkenet, mens borgere fra lokale botilbud har motorisk træning i ’sydsalen’ og kreativ dag i ’værkstedet’. Om eftermiddagen er lokale borgere samlet i ’værkstedet’ til cykelklargøring og beboere i beskyttet beskæftigelse forbereder madpakker til dagens skovtur, mens der om aftenen er gymnastik- og yoga-hold, der benytter hallerne.

Udvikling af boligerne

Udviklingen af handicapboligerne står, som nævnt, på skuldrene af det værdi-og valideringsarbejde, Teknologisk Institut har stået for. Mere specifikt betyder det blandt andet, at botilbuddet brydes ned i mindre enheder samt at de enkelte boliger i botilbuddet er fleksible, og kan tilpasses den enkelte borgers behov og ønske for ruminddeling.

Fra beboernes fællesrum er der udgang til sydvendte fælles terrasser. De store vinduespartier lader dagslyset trænge dybt ind i bygningen og store udhæng skærmer for den direkte sol og skaber overdækning på terrassen. Fra alle boligerne er der nær kontakt til udearealerne og udgang til egne terrasser.

”Botilbuddet skal fremstå som et hjemligt miljø i modsætning til et klassisk institutionsmiljø. Her skal se ud, dufte og føles hjemligt. Det betyder, at botilbuddet skal fremstå som en samling af private hjem med tilhørende fælles faciliteter, og lange institutionsgange skal undgås”

Teknologisk Institut

Én samlet proces fra start til slut

RUM har varetaget hele den visionære opgave, som omfatter alle rådgivningsydelser fra de indledende bruger- og borgerprocesser over lokal- og helhedsplan til skitsering, projektering og realisering af projektets elementer.

Dispositionsforslaget er godkendt af Silkeborg Kommune i juni 2017, hvorefter RUM arbejder videre med projektering. Inden projektet når til udførelse skal de eksisterende tidligere skolebygninger, undtaget gymnastiksale og idrætshal, nedrives. Kultur- og aktivitetshuset og botilbuddet ventes at stå klar til brug i juni 2019.

Se flere billeder af projektet her.