Arkitektfirmaet Friborg og Lassen har siden 2021 været en del af RUM.

RUM vinder byudviklingskonkurrencen om Kokkedal Stationsområde

Hørsholm Kommune har netop udråbt det vinderteam, der skal transformere området omkring Kokkedal station til en ny, levende og bæredygtig bydel. Den 26.400 m² store grund udvikles med familieboliger, ungdomsboliger, seniorbofællesskaber, friplejehjem, parkeringshus, butikker og grønne byrum. RUM og Sophienberg Gruppen står i front for teamet, der desuden består af EOS Partners v. Kristin Arendt, C.F. Møller Architects og BOGL.

Kronholm – en ny, levende stationsby

Kokkedal Station, der ligger attraktivt på kanten af et fredet skovområde, er det trafikale knudepunkt for 10.000 rejsende i hverdagen. Stationsområdet benyttes i dag primært til parkering og fremstår uforløst og energiforladt. Visionen er at skabe en ny bydel, der summer af liv og mennesker i alle aldre.

”I dag er stationsområdet et sammensat pendler-knudepunkt uden et tydeligt hierarki. Området skal nu samles i ét arkitektonisk greb, og historien om området skal genfortælles. Derfor navngiver vi også området på ny,” fortæller Claus Jensen, partner i RUM. Navnet er Kronholm – en kombination af Kronhjort og Hørsholm.

Vinderprojektet tager afsæt i stationens naturlige omdrejningspunkt og skaber en attraktiv bydel med et velfungerende grønt byrumsforløb, der binder området sammen. Et varieret udbud af familieboliger, kollegieboliger, seniorbofællesskaber, friplejehjem, butikker og grønne byrum skaber rammerne for møder på tværs af generationer. Området, der skal samles, styrkes og udvikles, ligger øst og vest for togbanen. Vinderteamet foreslår derfor en broforbindelse, Kronbroen, der sikrer sammenhæng på tværs af bydelen. Den indbydende gangbro styrker det naturlige flow for både pendlere og beboere.

Projektet indfrier Hørsholms Kommunes visioner på glimrende/fortrinlig vis ifølge bedømmelsesrapporten, hvor tildelingen bl.a. begrundes således:

”Alt i alt fremstår Sophienbergs projekt meget afklaret, med et samlende, robust og overskueligt hovedgreb med et klart byrumshierarki. Her er karakter og kvalitet i byrummene med flere pladsdannelser i forskellig størrelse samt en god indbyrdes sammenhæng. Her er liv i øjenhøjde på flere tider af døgnet og en fin graduering mellem offentligt, semioffentligt, og privat liv. Bedømmelseskomiteen vurderer grundlæggende, at projektet har et godt potentiale for at kunne fremme oplevelsen af tryghed på stationsområdet, hvilket har stor betydning i konkurrencen.”

Bæredygtig bydel med mangfoldigt fællesskab

Bæredygtighed på alle fronter er tænkt ind i projektet helt fra starten, da byområdet skal certificeres til DGNB Guld. Derved bidrager projektet til at opfylde 14 af FN’s 17 Verdensmål.

Udviklingen af Kronholm bygger på fællesskabstankegangen med en både social og økonomisk bæredygtig tilgang til oplevelser, deleøkonomi og dobbelt udnyttelse af funktioner. Alle løsninger i vinderforslaget er skabt med udgangspunkt i det lokale- og samfundsmæssige fællesskab – bl.a. etablering af delebilsordninger, mulighed for, at naboer kan købe mad på plejehjemmet og fælles aktiviteter for beboerne. Opholdspladser, sundhedshus, fitnesscenter, café og butikker indbyder også pendlere til at blive en del af det daglige liv i bydelen.

”Kronholm er generøs og åbner sig op for alle naboer. Projektet bidrager til et levende og varieret bybillede med en stor biodiversitet. Ved at tilbyde blandede boformer med bl.a. bofællesskab, mange varierede boligstørrelser, ungdomsboliger og friplejehjem sikrer vi en stor mangfoldighed i beboersammensætningen og et bedre bymiljø,” udtaler Thue Stagsted, kommerciel direktør og partner i Sophienberg Gruppen.

Varieret arkitektur i urban sammenhæng

Det omfattende byudviklingsprojekt består af en række delprojekter, der omfatter et varieret og harmonisk udbud af boliger, butikker, offentlige funktioner og landskabsrum i et samlet arkitektonisk hovedgreb. Konkret består vinderprojektet af følgende delprojekter:

Kronhøj – familieboliger, seniorbofællesskab og butikker. Kronhøj bliver med sin markante runde bygning et identitetsskabende pejlemærke i området, et samlings- og mødested for områdets beboere og pendlere og et hjem for familier og seniorer. Den omsluttende og samlende form forstærker fornemmelsen af samhørighed, og både gårdrummet og fællesfunktionerne i huset danner mødested på tværs af generationer.

Kalvehavetårnet – kollegieboliger. ”Det udadvendte fitness/ungdomstårn står selvsikkert og dramatisk på kanten af baneterrænets lange krumme kig”, som der står i bedømmelsesrapporten. Kalvetårnet bliver Kronholms generator for energi og aktivitet. Kombinationen af ungdomsboliger, fitness og bevægelse skaber en fælles synergi. Gennem trappeanlæg, fitnesscenter i stueetagen og boldbur på taget skabes optimale bevægelsesrum for mennesker i alle aldre.

Skovbo – familieboliger. Byhusene i to til fire etager bringer en mindre bymæssig skala til bydelen. Husene har tagterrasser og nære udeområder, facader i flotte afdæmpede farver og vedligeholdelsesfri overflader.

Hjortebo – seniorbofællesskab, dagligvarebutik og parkeringshus med 560 p-pladser i ét samlet byggeri.

Blixens Have – friplejehjem. På østsiden af banen danner friplejehjemmet og Hjortebo med sine to voluminer et gavlmotiv mod banelegemet. Friplejehjemmet skal drives af svenske Nordlandia, der dermed for første gang træder ind på det danske marked. I bedømmelsesrapporten bemærkes det, at ”friplejehjemmet er umiddelbart fint løst med vægt på nærhed til natur og samvær med andre i området. Især sammenhængen mellem generationer, herunder beboere på friplejehjemmet og dagpleje med aktiviteter for børn, er godt set.”

Stationshusene – seniorvenlige boliger, der sammen med de eksisterende bygninger indrammer den nye stationsplads. Her er også mulighed for etablering af et sundhedscenter.

Hirsch Haverne – seniorbofællesskab med en række fællesfunktioner, bl.a. væksthuse på opløftet tagniveau.

Vinderprojektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem projektets parter, der består af udviklerne Sophienberg Gruppen og EOS Partners v. Kristin Arendt, RUM, der har tegnet og udviklet seks af delprojekterne, C.F. Møller Architects, der har tegnet delprojektet Hjortebo samt BOGL, der har stået for landskabshelhedsplanen.

Delprojekterne afleveres løbende, og den nye bydel forventes at stå færdig i 2024

Fakta

Omfang: Transformation af et 26.000 m² stort stationsområde til ny bydel med 21.000 m² bebyggelse i form af familieboliger, kollegieboliger, seniorbofællesskaber, friplejehjem, butikker, sundhedshus, café, fitnesscenter, parkeringshus og grønne byrum. Forventes færdig i 2024.

Opdragsgiver og grundsælger: Hørsholm Kommune

Udvikler: Sophienberg Gruppen og EOS Partners v. Kristin Arendt

Arkitekt: RUM og C.F. Møller Architects

Landskabsarkitekt: BOGL